Psihijatrija

Psihijatrija je klasično određena kao medicinska struka koja se bavi nastankom, razvojem, manifestacijama bolesti čovjekove ličnosti koji proizlaze iz subjektivnoga individualnog života ili njegova odnosa s okolinom.

  • Psihoterapija
  • Forenzička psihijatrija
  • Socijalna psihijatrija
  • Liaison
  • Psihijatrija ovisnosti
  • Gerontopsihijatrija
  • Stres, psihotrauma i PTSP

Psihoterapija

Psihoterapijska i psihodinamska psihijatrija se bavi procesima kod kojih se osobe koje se žele osloboditi simptoma ili traže načine za osobni razvoj uz pomoć psihoterapeuta ili psihoanalitičara razumijevaju svoje ponašanje u zdravlju i bolesti, sa stajališta motivacije, naglašavajući psihološka značenja i biološke instinkte kao pokretače promjena.

Forenzička psihijatrija 

Forenzička ili sudska psihijatrija je grana psihijatrije koja se bavi pravnim pitanjima vezanim uz duševne poremećaje. Sudsko psihijatrijski vještaci izrađuju ekspertize tj. provode vještačenja osoba koje zbog duševnih poremećaja dolaze u kontakt s pravnim normama, kaznenog i građanskog prava i u vanparničnim postupcima.

Socijalna psihijatrija

Socijalna psihijatrija je grana psihijatrije koja se bavi kulturološkim, ekološkim i sociološkim čimbenicima koji izazivaju, precipitiraju, pojačavaju, produžuju ili na drugi način kompliciraju neprilagođene modele ponašanja te njihovim liječenjem.

Liaison 

Konzultacijsko suradna (liaison) psihijatrija se bavi suradnjom s ostalim medicinskim stručnjacima kako bi se poboljšala dijagnostika, liječenje i vođenje bolesnika s primarnim tjelesnim bolestima.

Psihijatrija ovisnosti se bavi bolestima ovisnosti, primjerice alkoholizmom, koji je jedan od najčešćih problema modernog doba.

Gerontopsihijatrija se bavi psihičkim problemima starijih osoba.

Stres, psihotrauma i PTSP (postraumatski stresni poremećaj ) su posebno važno područje interesa psihijatara.

Medicinski tim

Rezervirajte svoj termin